Meld je aan voor de PON Scriptieprijs 2017. 

Ieder jaar reikt het PON aan een afstudeerder de PON scriptieprijs. De winnaar van deze prijs wordt beloond met een reischeque t.w.v. € 3.000,- voor een studiereis naar keuze. Heb jij de afgelopen twee jaar een scriptie geschreven op het gebied van (out)sourcing? Meld je dan voor 7 november aan bij het secretariaat van het Platform Outsourcing Nederland!
In 2017 wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens het PON seminar op 12 december a.s.

Informatie over de voorwaarden en hoe je je kunt inschrijven vindt je onderin dit bericht.

PON Scriptieprijs 2016

Tijdens het laatste seminar van 2016 van Platform Outsourcing Nederland heeft Jorien Oprins de PON Scriptieprijs 2016 gewonnen. Jorien ontving de bijbehorende cheque ter waarde van € 3.000 uit handen van de voorzitter van de jury, Denis Verhoef.

Jorien Oprins (Universiteit van Amsterdam) heeft gewonnen met haar scriptie: Employment in the online outsourcing and impact sourcing industry: dream or reality for Filipinos living at the bottom of the pyramid? De jury vond de scriptie het resultaat van een gedegen onderzoek en relevant voor kleinschalige uitbestedingen. Jorien heeft in het kader van haar onderzoek enige maanden op de Filipijnen verbleven.

Voor de PON Scriptieprijs 2016 waren drie scripties genomineerd. Deze prijs is een jaarlijks terugkerende traditie waardoor actueel onderzoek gericht op outsourcing en aanpalende thema’s onder de aandacht wordt gebracht. De twee nominaties die buiten de prijzen vielen waren Benno Peperkamp en Erwin van Beveren, die beide hun scriptie schreven voor hun studie aan de Universiteit Nyenrode.

De jury bestaande uit Dr. Ir. Denis Verhoef (Kirkman), Prof. Dr. Jan Bergstra (UvA), Dr. Albert Plugge (TU Delft) en Grace Peerkhan (Bestuurslid PON) hebben de scripties beoordeeld op drie criteria: inhoud, relevantie en toegankelijkheid.

De scripties van dit jaar (2016):
Jorien Oprins
Benno Peperkamp
Erwin van Beveren

Meer informatie over de PON Scriptieprijs

1. Inleiding
Binnen het Platform Outsourcing Nederland (PON), wordt al vanaf het begin van haar bestaan de scriptieprijs uitgereikt. Het PON wil graag studenten, kennisinstellingen en stagebedrijven motiveren en stimuleren om kwalitatief goed onderzoek te doen naar alle terreinen op het gebied van outsourcing. Het PON wil graag het centrum van outsourcing professionalisme zijn en ziet het uitreiken van de jaarlijkse scriptieprijs daarbij als een zeer nuttig en belangrijk onderdeel. In dit document wordt weergegeven hoe de scriptieprijs wordt bepaald en welk proces daarbij wordt doorlopen.

2. Aanmelden
Gedurende het hele jaar kunnen personen zich aanmelden om deel te nemen aan de scriptieprijs. Dit kan dooor de scriptie en contactgegevens te sturen naar ons secretariaat. Leden van het PON en vnl. de kennisinstellingen zullen worden aangemoedigd om potentiële kandidaten aan te laten melden.

3. Acceptatie
Aanmeldingen dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen om toegelaten te worden tot de nominaties van de scriptieprijs:

- aangemeld voor 1 november;
- goedgekeurde scriptie aan HBO of WO instelling (nederlands- of engelstalig);
- scriptie niet langer dan 2 jaar geleden afgerond (gerekend vanaf uiterste
  aanmelddatum van 1 november);
- niet eerder genomineerd voor de scriptieprijs;
- onderwerp heeft te maken met sourcing (BPO, ITO) of shared services

De juryvoorzitter zal samen met de operationeel manager van het PON bepalen of de aanmeldingen voldoen aan de voorwaarden.

4. Jury
De jury is een door het PON bestuur ingestelde groep van personen met het doel de aangemelde scripties te beoordelen en uiteindelijk een winnaar toe te wijzen.
De voorzitter van de jury is het lid van het PON bestuur dat belast is met de portefeuille scriptieprijs. De jury bestaat in totaal uit 3 tot 5 personen. Begin september wordt de jury samengesteld door de juryvoorzitter. Voorafgaand komt de jury eenmaal samen om de procedures en taakverdeling vast te stellen. Een week na de uiterste inleverdatum van de scripties ontvangen de juryleden een kopie (digitaal of hardcopy) van iedere scriptie.
Vervolgens vindt er een bijeenkomst plaats om de scripties te bespreken en een keuze te maken van maximaal 3 genomineerden.
Tijdens de uitreiking van de scriptieprijs zal de jury ook aanwezig zijn. De juryvoorzitter zal uiteindelijk de winnaar bekendmaken en de keuze van de jury toelichten.


5. Scriptieprijs uitreiking
De winnaar van de scriptieprijs wordt tijdens een PON bijeenkomst bekend gemaakt door de juryvoorzitter of zijn vervanger. Bij de bekendmaking volgt een korte toelichting waarom de jury tot haar keuze is gekomen.


6. Scriptieprijs
De scriptieprijs bestaat uit een oorkonde en een geldprijs van € 3.000,-. De geldprijs ontvangt de winnaar op een aantal voorwaarden:

- De winnaar dient binnen 3 maanden een plan in bij het bestuur;
- het plan omvat een reis- of studiedoel dat verband houdt met zijn/haar scriptie of
met (een onderdeel van) outsourcing in het algemeen, incl. een
onkostenbegroting;
- de reis of studie wordt binnen 6 maanden gestart;
- na afloop van de reis of studie doet de winnaar een verslag in de vorm van
een persoonlijke en/of schriftelijke presentatie. Dit dient plaats te vinden
binnen 12 maanden na het winnen van de prijs.

Het verantwoordelijk bestuurslid beoordeelt samen met de operationeel manager of het studie- cq. onderzoeksplan voldoet aan de voorwaarden waarvoor het Platform Outsourcing Nederland de geldprijs ter beschikking stelt aan de winnaar. De verdere verloop van bovengenoemd traject ligt in handen van de operationeel manager.

Het is mogelijk dat de prijs wordt gewonnen door meer dan één persoon indien de scriptie ook is geschreven door meer dan één persoon. Het geldbedrag blijft in dat geval € 3.000.

7. Planning
- 1 januari – 7 november termijn van aanmelden van scripties
- begin september aparte mailing naar leden over aanmelden
scriptieprijs
- begin september samenstellen jury
- begin november sturen van de scripties naar de juryleden
- 1 december bepalen max. 3 genomineerden
- half december tijdens ALV/seminar bekendmaken van de winnaar

8. Impasse
Indien er discussie ontstaat over procedures, de winnaar, de toekenning en uitvoering van de scriptieprijs zal het bestuur van het Platform Outsourcing Nederland hier een uitspraak over doen die vervolgens bindend is.