logo2daagse.jpg?width=200Ieder jaar melden veel leden en niet-leden van het PON zich aan voor de Tweedaagse Training. Met deze opleiding krijg je in twee dagen een mooi overzicht van alles wat er komt kijken bij een outsourcing. Van sourcing strategie, leverancierselectie, transitie tot exit-strategie en hercontracteren, alle facetten van de sourcing life cycle komen aan bod. 

Algemeen
Naast de succesvolle reeks PON Mastersessies organiseren we ook een compacte trainingssessie. De tweedaagse training bevat zeven modules die door verschillende docenten gegeven worden. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Doelgroep
De tweedaagse training is bedoeld voor ervaren, maar zeker ook voor minder ervaren outsourcing professionals. Dit kan zowel bij een provider, adviesorganisatie of uitbestedende organisatie zijn. PON leden ontvangen een korting op de deelname prijs. Let op: er is slechts plaats voor 25 personen, dus meld u snel aan!

Data en locatie
De tweedaagse training vindt plaats op maandag 5 en dinsdag 6 februari 2018 van 08.30 tot 17.00 uur in Aristo Utrecht

Kosten en aanmelden 
De kosten van deze Tweedaagse Training bedragen € 795,- ex BTW. Indien je lid bent van het PON of werkzaam bent bij een organisatie die lid is van het PON krijg je een korting van € 300,- en betaal je dus € 495.- excl. BTW. Je kunt zich aanmelden via dit formulier.

Certificaat
Alle deelnemers die beide dagen deelnemen ontvangen een deelnamecertificaat. Voor adviseurs en advocaten is deelname ook interessant voor het behalen van benodigde PE-punten!

Docenten
De tweedaagse training wordt gegeven door hoofddocent Norman Martijnse en diverse gastdocenten.

Inhoud
In deze training komen in zeven modules alle onderwerpen aan bod uit de PON sourcing life cycle. Gedurende de twee dagen is er één hoofddocent en voor iedere module een gastdocent. De zeven modules zijn:

OUTSOURCING STRATEGIE EN BESLUITVORMING

Tijdens de eerste module wordt uitgebreid stil gestaan bij de verschillende aspecten van  een juiste sourcingstrategie en hoe men komt tot een wel overwogen besluitvorming. Uitgangspunt van een goede sourcing is dat deze gebaseerd is op een sourcingstrategie. De sourcingstrategie van een organisatie dient aan te sluiten op de doelstellingen van de organisatie. Op basis van deze strategie gaat de uitbesteder per kavel de sourcing cyclus in, te beginnen met de keuze tussen uitbesteding, zelf doen of een vorm van samenwerking met een partner.

Vervolgens begint de eerste fase , de besluitvorming. Een beslissing om IT diensten uit te besteden heeft langdurige en verstrekkende gevolgen. Daarom is het zaak om voor elke uitbesteding vooraf een business case op te stellen, waarin het voornemen tot (out)sourcing van de betreffende kavel wordt getoetst aan de (out)sourcing strategie, en de beoogde financiële en kwalitatieve baten worden afgewogen tegen de transactiekosten ende risico's. Daarbij dienen strategisch lange termijn motieven, zoals het focussen op kerncompetenties, of continuïteit van de dienstverlening zwaarder te wegen dan opportunistische motieven, zoals kostenbesparing op korte termijn, of een eenmalige cashflow voor de overdracht van assets.

LEVERANCIERSELECTIE

Een zeer belangrijk fundament voor het succes van iedere uitbestedingsrelatie wordt gelegd tijdens de leverancierselectie. Deze sessie behandelt alle belangrijke stappen in dit proces: het (voor)selecteren van de juiste leveranciers, het definiëren van het eisenpakket, de evaluatie van aanbiedingen alsmede de wijze van interactie tussen leverancier en uitbesteder tijdens deze gehele fase.

CONTRACTEREN ENZO

In deze module wordt behandeld  wat wel en niet werkt om te komen tot goede afspraken. Het proces om tot overeenstemming te komen, gebruik van onderhandelingspositie, bouwen aan een goede samenwerking, duidelijkheid over wat voor welke prijs wordt geleverd en het inbouwen van flexibiliteit. Verder wordt er stil gestaan bij wat er in de praktijk misgaat.

HRM ASPECTEN

De module HRM aspecten geeft inzicht in de consequenties van een uitbesteding voor de betrokken medewerkers. Uitgangspunt is de toepasselijke wet- en regelgeving: de “Wet Overgang van  Onderneming” en de “Acquired Rights Directive”. Aspecten zoals de HR business case, de HR rol bij de leverancier-selectie en de transitie, de rol van de vakorganisaties  en/of de ondernemingsraden komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de impact van de uitbesteding op het welzijn van de betrokken medewerkers. Het belang van effectieve communicatie maar ook hoe om te gaan met emotie, houding en gedrag van de betrokken medewerkers.

TRANSITIE EN TRANSFORMATIE

De vijfde module staat in het teken van de verandering die de uitbestedende organisatie als gevolg van een nieuw contract (1e of 2e generatie) ondergaat. Een verandering waarvan de voorbereidingen al voorafgaand aan de totstandkoming van het contract dienen aan te vangen, en die meerdere aspecten binnen de bedrijfsvoering raken. In de praktijk behelst een dergelijke verandering, afhankelijk van de scope, meer dan alleen het technisch migreren van de dienstverlening van A naar B. Het gaat hierbij niet alleen om een strakke planning en harde deadlines. Het succes van de verandering wordt zeker mede bepaald door adequate inzet van de soft skills. Hier wordt in de praktijk niet altijd voldoende aandacht op gericht. De docenten staan uitgebreid stil bij de kritische succesfactoren en valkuilen van de harde en zachte verandering die de organisatie vanaf de werkvloer tot en met management moet doormaken. Uitgangspunt van een succesvolle verandering is een eenduidige strategie en aanpak, waarbij cultuur- en gedragsaspecten niet mogen worden onderschat. Door de organisatie tijdig voor te bereiden en zorgvuldig mee te nemen in de geplande verandering, worden veel onnodige problemen ondervangen. Soms is daarmee al het halve werk van het te realiseren succes ingevuld.

LEVERING, REGIE EN GOVERNANCE

De zesde module staat in het teken van de veranderingen die op de regieorganisaties afkomen. Met de verandering in het sourcing landschap van klanten komen er, naast de reeds bestaande,  ook nieuwe uitdagingen af op de regieorganisatie. Dit heeft invloed op hoe organisaties met hun regievoering omgaan en hoe zij de governance op dienstverlening en outsourcingscontracten inregelen. In de praktijk zijn dit lastige trajecten waarbij een reeds bestaande regie of IT-organisatie wordt gevraagd om zichzelf opnieuw uit te vinden. Dit in combinatie met het succesvol besturen van dienstverlening, processen, relaties intern en extern, het beleggen van eigenaarschap of de invulling van service integratie maakt het onderwerp van groot belang voor succesvolle dienstverlening over de hele keten: van opdrachtgever en afnemer tot en met leverancier.

De docenten staan uitgebreid stil bij de inrichting van de regieorganisatie en de daarbij behorende governance. Vanuit de praktijk worden kritische succesfactoren en valkuilen geduid die de regieorganisatie vanaf de werkvloer tot en met management tegenkomen. Uitgangspunt van een succesvolle benadering hierbij zijn een integrale aanpak, (project) management benadering en voldoende aandacht voor “Management of Change”.

EXIT STRATEGIE EN (HER)CONTRACTEREN

Bijna geen enkele relatie is voor de eeuwigheid en bovendien: wie makkelijker uit een relatie weg kan heeft betere mogelijkheden om er binnen die relatie voor te zorgen, dat hij krijgt wat hij hebben wil. Deze sessie behandelt hoe je er voor zorgt dat je een reële exit strategie hebt, wat daarvoor nodig is en wat je daarom al moet regelen aan het begin van of tijdens de relatie.