Al een aantal jaar melden veel leden en niet-leden van het PON zich aan voor onze meerdaagse training. Vorig jaar hebben we de training met één dag uitgebreid tot de driedaagse training. Met deze opleiding krijg je in drie dagen een mooi overzicht van alles wat er komt kijken bij een outsourcing. Van sourcing strategie, leverancierselectie, transitie tot exit-strategie en hercontracteren, alle facetten van de sourcing life cycle komen aan bod. En sinds vorig jaar dus uitgebreid met 3 modulen: prijsmechanismen, security en multi-vendor regie.

Algemeen
Naast de succesvolle reeks PON Mastersessies organiseren we ook een compacte trainingssessie. De driedaagse training bevat tien modulen die door verschillende docenten gegeven worden. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname. 

Doelgroep
De  training is bedoeld voor ervaren, maar zeker ook voor minder ervaren outsourcing professionals. Dit kan zowel bij een provider, adviesorganisatie of uitbestedende organisatie zijn. PON leden ontvangen een korting op de deelname prijs. Let op: er is slechts plaats voor 25 personen, dus meld je snel aan!

Data en locatie
In het voorjaar van 2019 organiseren wij de driedaagse training op 28 en 29 januari en 5 februari. In het najaar zullen wij de driedaagse nogmaals organiseren. Over de locatie informeren wij snel meer.

Kosten en aanmelden 
De kosten van deze training bedragen € 1200,- ex BTW. Indien je lid bent van het PON of werkzaam bent bij een organisatie die lid is van het PON krijg je een korting van € 405,- en betaal je dus € 795.- excl. BTW. Je kunt je aanmelden via dit formulier.

Certificaat
Alle deelnemers die aan de training deelnemen ontvangen een deelnamecertificaat. Voor adviseurs en advocaten is deelname ook interessant voor het behalen van benodigde PE-punten!

Docenten
De extra training wordt gegeven door hoofddocent Norman Martijnse en diverse gastdocenten.

Inhoud
In deze training komen in tien modulen alle onderwerpen aan bod uit de PON sourcing life cycle. Gedurende de drie dagen is er één hoofddocent en voor iedere module een gastdocent. De tien modulen zijn:

OUTSOURCING STRATEGIE EN BESLUITVORMING

Tijdens de eerste module wordt uitgebreid stil gestaan bij de verschillende aspecten van  een juiste sourcingstrategie en hoe men komt tot een wel overwogen besluitvorming. Uitgangspunt van een goede sourcing is dat deze gebaseerd is op een sourcingstrategie. De sourcingstrategie van een organisatie dient aan te sluiten op de doelstellingen van de organisatie. Op basis van deze strategie gaat de uitbesteder per kavel de sourcing cyclus in, te beginnen met de keuze tussen uitbesteding, zelf doen of een vorm van samenwerking met een partner.

Vervolgens begint de eerste fase , de besluitvorming. Een beslissing om IT diensten uit te besteden heeft langdurige en verstrekkende gevolgen. Daarom is het zaak om voor elke uitbesteding vooraf een business case op te stellen, waarin het voornemen tot (out)sourcing van de betreffende kavel wordt getoetst aan de (out)sourcing strategie, en de beoogde financiële en kwalitatieve baten worden afgewogen tegen de transactiekosten ende risico's. Daarbij dienen strategisch lange termijn motieven, zoals het focussen op kerncompetenties, of continuïteit van de dienstverlening zwaarder te wegen dan opportunistische motieven, zoals kostenbesparing op korte termijn, of een eenmalige cashflow voor de overdracht van assets.

LEVERANCIERSELECTIE

Een zeer belangrijk fundament voor het succes van iedere uitbestedingsrelatie wordt gelegd tijdens de leverancierselectie. Deze sessie behandelt alle belangrijke stappen in dit proces: het (voor)selecteren van de juiste leveranciers, het definiëren van het eisenpakket, de evaluatie van aanbiedingen alsmede de wijze van interactie tussen leverancier en uitbesteder tijdens deze gehele fase.

PRIJSMECHANISMEN

Vergoedingsmechanismen vormen een belangrijk onderdeel van iedere sourcingrelatie. Het begint veelal met een business case. Waar vergelijk je mee? Dan het matchen van de business cases van klant en leverancier. De leverancier zoekt dekking voor zijn kosten en een redelijke winstmarge. De klant zoekt een relatie tussen vergoedingen en toegevoegde waarde. Daarbij is de toekomst anders dan we nu bedenken en moeten we dus omgaan met afwijkingen van verwachtingen. De wijze van prijsbepaling kan leiden tot verlies of onverwacht hoge kosten, maar ook een krachtig middel zijn om te sturen en belangen van klant en leverancier parallel te trekken. Deze module geeft inzicht in hoe het werkt: hoe kan het vergoedingsmechanisme bijdragen aan een succesvolle sourcingrelatie?

CONTRACTEREN ENZO

In deze module wordt behandeld  wat wel en niet werkt om te komen tot goede afspraken. Het proces om tot overeenstemming te komen, gebruik van onderhandelingspositie, bouwen aan een goede samenwerking, duidelijkheid over wat voor welke prijs wordt geleverd en het inbouwen van flexibiliteit. Verder wordt er stil gestaan bij wat er in de praktijk misgaat.

SECURITY

Tijdens deze module wordt ingegaan op de verschillende deelthema's rondom security. Welke processen moet je op orde hebben voor een goede security? Wat is de impact hiervan bij een uitbesteding? Welke afspraken maken uitbesteder en provider. En wat moet er in contracten staan als de security wordt uitbesteed? Tijdens deze module krijg je geen pasklare antwoorden, maar worden wel de aandachtsgebieden waar je naar moet kijken behandeld en welke bewuste keuzes je moet maken.

HRM ASPECTEN

De module HRM aspecten geeft inzicht in de consequenties van een uitbesteding voor de betrokken medewerkers. Uitgangspunt is de toepasselijke wet- en regelgeving: de “Wet Overgang van  Onderneming” en de “Acquired Rights Directive”. Aspecten zoals de HR business case, de HR rol bij de leverancier-selectie en de transitie, de rol van de vakorganisaties  en/of de ondernemingsraden komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de impact van de uitbesteding op het welzijn van de betrokken medewerkers. Het belang van effectieve communicatie maar ook hoe om te gaan met emotie, houding en gedrag van de betrokken medewerkers.

TRANSITIE EN TRANSFORMATIE

De zevende module staat in het teken van de verandering die de uitbestedende organisatie als gevolg van een nieuw contract (1e of 2e generatie) ondergaat. Een verandering waarvan de voorbereidingen al voorafgaand aan de totstandkoming van het contract dienen aan te vangen, en die meerdere aspecten binnen de bedrijfsvoering raken. In de praktijk behelst een dergelijke verandering, afhankelijk van de scope, meer dan alleen het technisch migreren van de dienstverlening van A naar B. Het gaat hierbij niet alleen om een strakke planning en harde deadlines. Het succes van de verandering wordt zeker mede bepaald door adequate inzet van de soft skills. Hier wordt in de praktijk niet altijd voldoende aandacht op gericht. De docenten staan uitgebreid stil bij de kritische succesfactoren en valkuilen van de harde en zachte verandering die de organisatie vanaf de werkvloer tot en met management moet doormaken. Uitgangspunt van een succesvolle verandering is een eenduidige strategie en aanpak, waarbij cultuur- en gedragsaspecten niet mogen worden onderschat. Door de organisatie tijdig voor te bereiden en zorgvuldig mee te nemen in de geplande verandering, worden veel onnodige problemen ondervangen. Soms is daarmee al het halve werk van het te realiseren succes ingevuld.

LEVERING, REGIE EN GOVERNANCE

De achtste module staat in het teken van de veranderingen die op de regieorganisaties afkomen. Met de verandering in het sourcing landschap van klanten komen er, naast de reeds bestaande,  ook nieuwe uitdagingen af op de regieorganisatie. Dit heeft invloed op hoe organisaties met hun regievoering omgaan en hoe zij de governance op dienstverlening en outsourcingscontracten inregelen. In de praktijk zijn dit lastige trajecten waarbij een reeds bestaande regie of IT-organisatie wordt gevraagd om zichzelf opnieuw uit te vinden. Dit in combinatie met het succesvol besturen van dienstverlening, processen, relaties intern en extern, het beleggen van eigenaarschap of de invulling van service integratie maakt het onderwerp van groot belang voor succesvolle dienstverlening over de hele keten: van opdrachtgever en afnemer tot en met leverancier.

De docenten staan uitgebreid stil bij de inrichting van de regieorganisatie en de daarbij behorende governance. Vanuit de praktijk worden kritische succesfactoren en valkuilen geduid die de regieorganisatie vanaf de werkvloer tot en met management tegenkomen. Uitgangspunt van een succesvolle benadering hierbij zijn een integrale aanpak, (project) management benadering en voldoende aandacht voor “Management of Change”.

MULTIVENDOR REGIE

Organisaties hebben vaak IT-outsourcing-contracten met meerdere leveranciers. Het op elkaar afstemmen van deze contracten en het managen van een portfolio van contracten is geen sinecure. Contractaanpassingen gedurende de looptijd, een veranderende vraag en verschillende looptijden maken regievoering complex. In deze module wordt specifiek stilgestaan bij de uitdagingen van de governance van meerdere leveranciers.

EXIT STRATEGIE EN (HER)CONTRACTEREN

Bijna geen enkele relatie is voor de eeuwigheid en bovendien: wie makkelijker uit een relatie weg kan heeft betere mogelijkheden om er binnen die relatie voor te zorgen, dat hij krijgt wat hij hebben wil. Deze sessie behandelt hoe je er voor zorgt dat je een reële exit strategie hebt, wat daarvoor nodig is en wat je daarom al moet regelen aan het begin van of tijdens de relatie.